བོད་ལྗོངས་གནམ་གཤིས་ཅུའུ་ཡིས་ནག་ཆུའི་མང་ཚོགས་ལ་ཐོག་ཟོན་ཚན་རིག་ཤེས་བྱ་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱས།

W020190516404929138786.jpg

ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཉེ་དུས།  བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་གནམ་གཤིས་ཅུད་ཀྱིས་སྔ་རྗེས་སུ་ནག་ཆུ་གྲོང་ཁྱེར་ལྷ་རི་རྫོང་ཤར་མ་ཤང་དང་ཨར་རྩ་གྲོང་རྡལ་དུ་ཐོག་ཟོན་ཚན་རིག་ཤེས་བྱ་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་བ་རེད།  ཤེས་རྟོགས་བྱས་པར་གཞིགས་ན།  བྱེད་སྒོར་ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ལ་ཆར་གོས200ལྷག་ཙམ་དང་ཞྭ་མོ200ལྷག་ཙམ།  ཐོག་ཟོན་དྲིལ་བསྒྲགས་ལག་དེབ་དང་འཕྲེད་འགེལ་པར་རིས400ལྷག་ཙམ་བཅས་སྤྲད་པ་རེད།  །   

རྩོམ་སྒྲིག་པ། མཁའ་མཚོ་སྐྱིད།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།