རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཨུ་ཡོན་གྱིས་གསར་འགོད་པའི་བཅར་འདྲི་དང་ལེན་བྱས།

downLoad-20190314100831.jpg

ཟླ3པའི་ཚེས13ཉིན། རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པའི་མཇུག་སྒྲིལ་མཛད་སྒོ་པེ་ཅིང་མི་དམངས་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོ་ནས་བསྡུས། གོང་གི་པར་རིས་འདི་ནི་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་ཁྲིན་ཀྲའོ་ཞི། ( གཡས) དང་། ལིའང་ཧྭ་། ( དཀྱིལ)། ལའོ་ཧྲ་མིང་སོགས་ཀྱིས“ ཨུ་ཡོན་གྱི་བགྲོད་ལམ” ནས་བཅར་འདྲིར་དང་ལེན་བྱེད་པའི་ཚུལ་རེད།

downLoad-20190314100912.jpg

རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་ཏའེ་ཞིའུ་ཡིན་གྱིས་བཅར་འདྲི་དང་ལེན་བྱེད་བཞིན་པ།

downLoad-20190314100855.jpg

རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་ལིང་ཡན་གྱིས་བཅར་འདྲི་དང་ལེན་བྱེད་བཞིན་པ།

downLoad-20190314100920.jpg

རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་ལི་ཞའོ་ཕིང་གིས་བཅར་འདྲི་དང་ལེན་བྱེད་བཞིན་པ།

downLoad-20190314100905.jpg

རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་ཝུའེ་ཁྲང་ཅིན་གྱིས་བཅར་འདྲི་དང་ལེན་བྱེད་བཞིན་པ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཚེ་མཁར་རྒྱལ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།